BAUKUNST

HANS HOLLEIN, Bonn

HELMUT JAHN/WERNER SOBEK, Bonn

Berlin

Berliner Fassaden

JAENECKE/SAMUELSON, Hansa-Viertel Berlin

EMIL FAHRENKAMP

SAUERBRUCH HUTTON

Berlin

FEHLING & GOGEL

RENZO PIANO > HANS KOLLHOFF, Berlin

FRANK O.GEHRY, DG-Bank

SCHÜLER/SCHÜLER-WITTE, Bierpinsel/Übermalung

SCHÜLER/SCHÜLER-WITTE, ICC

CHRISTOPH MÄCKLER, Berlin

ERNST SAGEBIEL, ehem. Flughafengbäude Tempelhof

FRANK O. GEHRY Behrendstr.

Ernst-Reuter-Platz

CARL GOTTHARD LANGHANS Tieranatomisches Theater